ALGEMENE VOORWAARDEN: JIMMY’S SPORTSCLUB

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JIMMY’S Sportsclub en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van JIMMY’S Sportsclub, hierna te noemen “het lid”. 

Bijzondere afspraken, die afwijken van deze voorwaarden of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per individueel geval.

 

Artikel 1 : Definities

 • lid : natuurlijk persoon die middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier een overeenkomst is aangegaan met JIMMY’S Sportsclub m.b.t. fitnessactiviteiten;
 • JIMMY’S Sportsclub : JIMMY’S Sportsclub VOF, gevestigd te 9202 HW drachten, aan het adres De Raai 10 of één van haar nevenvestigingen;
 • Contributie : de verschuldigde som per vastgestelde periode uit hoofde van het lidmaatschap;
 • Blokkade : non-actief regeling voor een vooraf overeen te komen periode, waarin geen contributie is verschuldigd;
 • Gebroken periode : deel van vier wekelijkse incassoperiode.

 

Artikel 2 : Constitutie

Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel  betreffende zijn/haar gezondheidstoestand tevoren medisch te laten keuren. Het lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan JIMMY’S Sportsclub.

 

Artikel 3 : Lidmaatschap en termijn

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren  bij de receptie. 
 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Het lidmaatschap geldt voor de abonnementsvorm en -periode die op het inschrijfformulier is vermeld. 
 4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Na deze periode heeft het lid de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Het lidmaatschap eindigt te allen tijde op de laatste dag van de maand. Voorbeeld: als het lid halverwege de maand juni opzegt, eindigt het lidmaatschap op 31 juli van dat jaar.
 5. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, middels een bij de receptie verkrijgbaar uitschrijfformulier, worden opgezegd! Opzegging per mail is voor JIMMY’S Sportsclub niet rechtsgeldig!
 6. Tussentijdse opzegging is uitgesloten, tenzij ingeval van verhuizing (> 20 km), waarvoor een bewijs nodig is.
 7. Indien het lidmaatschap niet schriftelijk wordt opgezegd, wordt de abonnementsperiode automatisch telkens met een maand verlengd. 
 8. Bij achterstallige contributiebetaling(en) wordt de opzegging van het abonnement niet geaccepteerd.
 9. Nadat de inschrijving in de administratie is verwerkt, ontvangt het lid een clubpas.
 10. Bij verlies van de clubpas is het lid een boete van € 10,00 verschuldigd. Bij verlies van de Milonpas is een boete van € 10,00 verschuldigd.
 11. Bij het einde van de overeenkomst dient het lid de clubpas en/of de Milonpas in te leveren bij de receptie.

Artikel 4 : Betaling van de contributie

 1. De contributie is per vooruitbetaling middels automatische incasso verschuldigd.
 2. De contributie wordt door JIMMY’S Sportsclub per maand geïncasseerd. 
 3. Indien het lid geen gebruik maakt van de faciliteiten van JIMMY’S Sportsclub tijdens de overeengekomen abonnementsperiode, dient de contributie gewoon te worden betaald.
 4. Ingeval de inschrijfdatum niet samenvalt met de vier wekelijkse incassodatum, is het lid een gebroken periode verschuldigd.
 5. JIMMY’s Sportsclub behoudt zich het recht voor om gedurende de vakantieperiodes de openingsuren/lesroosters aan te passen, zonder dat dit tot reductie van de verschuldigde contributie leidt.
 6. Bij niet-tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door een medewerker van JIMMY’S Sportsclub schriftelijk op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen binnen voor een dan nader te bepalen tijdstip.
 7. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is JIMMY’S Sportsclub gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6 : 96, lid 2, onder C en lid 5 BW in rekening te brengen.
 8. Als het lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, is JIMMY’S Sportsclub bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 9. JIMMY’S Sportsclub behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks wegens indexering te verhogen met maximaal 5%.

Artikel 5 : Uitsluiting van toegang

JIMMY’S Sportsclub behoudt zich het recht voor om een lid de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van deze algemene voorwaarden, de huisregels, of een gedrag, dat naar de mening van JIMMY’S Sportsclub in strijd is met het welzijn van de overige leden, de goede orde en het karakter van JIMMY’S Sportsclub.

Artikel 6 : Gebruik van faciliteiten, veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of enig ander programma van JIMMY’S Sportsclub geschiedt op eigen risico van het lid.
 2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van JIMMY’S Sportsclub, waarmee het lid niet bekend is. 
 3. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van JIMMY’S Sportsclub wanneer het lid onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. JIMMY’S Sportsclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 5. JIMMY’S Sportsclub onderwerpt de apparaten en faciliteiten aan het nodige onderhoud en staat ervoor in dat de instructeurs en begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 6. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 7. Tevens vrijwaart het lid JIMMY’S Sportsclub voor aanspraken van derden ten deze.
 8. Het lid is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein of in het gebouw van JIMMY’S Sportsclub aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

Artikel 7 : Non-actief regeling (blokkade)

 1. Het lid heeft recht op een blokkade tijdens zwangerschap, blessures en andere medische klachten. Hiervoor is een medische verklaring nodig.
 2. Reeds betaalde contributie kan als persoonlijk tegoed blijven staan, maar wordt niet geretourneerd en vervalt na één jaar. De voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap blijven hierbij onveranderd van kracht.
 3. Wanneer het lid een blokkade op zijn abonnement krijgt toegekend, wordt de einddatum verlengd met de pauzeperiode.

Artikel 8 : Huisregels

JIMMY’S Sportsclub geeft in haar sportcentra bekendheid aan de voorschriften die het lid bij de sportbeoefening in acht dient te nemen. Voor het overige dienen de aanwijzingen van de instructeurs en begeleiders opgevolgd te worden.

Artikel 9 : Wijzigingen in de algemene voorwaarden

JIMMY’S Sportsclub behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, indien zij deze wijzigingen in het belang acht van de veiligheid in haar sportcentra, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van JIMMY’S Sportsclub van belang kunnen zijn in de exploitatie van de sportcentra en het welzijn van haar leden.

Artikel 10 : Klachten

 1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, duidelijk omschreven en eventueel voorzien van de nodige bewijsmiddelen, door het lid worden ingediend bij JIMMY’S Sportsclub. 
 2. JIMMY’S Sportsclub verplicht zich om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vier weken schriftelijk te antwoorden op de ingediende klacht. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, antwoordt JIMMY’S Sportsclub per ommegaande met een indicatie van de termijn waarbinnen het lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 : Geschillen

Geschillen tussen het lid en JIMMY’S Sportsclub, die betrekking hebben op:

 • Totstandkoming overeenkomst
 • Opzegging overeenkomst
 • Inschrijfgeld
 • Kwaliteit dienstverlening
 • Hygiëne
 • Veiligheid
 • Personal training

kunnen zowel door het lid als door JIMMY’S Sportsclub aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 

De uitspraak van de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Artikel 12 : Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

TERMS OF SERVICES: MARKETING

PLEASE READ THIS TERMS OF SERVICE AGREEMENT CAREFULLY, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES.
Last Revised: 2022-10-27 13:33:04

1. OVERVIEW

This Terms of Service Agreement (“Agreement”) is entered into by and between Satellite, registered address Hidden Profits Marketing BV Computerweg 21 1033 RH Amsterdam, Netherlands (“Company”) and you, and is made effective as of the date of your use of this website https://jimmyssportsclub.nl/ (“Site”) or the date of electronic acceptance.
This Agreement sets forth the general terms and conditions of your use of the https://jimmyssportsclub.nl/ as well as the products and/or services purchased or accessed through this Site (the “Services”).Whether you are simply browsing or using this Site or purchase Services, your use of this Site and your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by this Agreement our Privacy policy. The terms “we”, “us” or “our” shall refer to Company. The terms “you”, “your”, “User” or “customer” shall refer to any individual or entity who accepts this Agreement, uses our Site, has access or uses the Services. Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.
Company may, in its sole and absolute discretion, change or modify this Agreement, and any policies or agreements which are incorporated herein, at any time, and such changes or modifications shall be effective immediately upon posting to this Site. Your use of this Site or the Services after such changes or modifications have been made shall constitute your acceptance of this Agreement as last revised.
IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT AS LAST REVISED, DO NOT USE (OR CONTINUE TO USE) THIS SITE OR THE SERVICES.

2. ELIGIBILITY

This Site and the Services are available only to Users who can form legally binding contracts under applicable law. By using this Site or the Services, you represent and warrant that you are (i) at least eighteen (18) years of age, (ii) otherwise recognized as being able to form legally binding contracts under applicable law, and (iii) are not a person barred from purchasing or receiving the Services found under the laws of the Netherlands or other applicable jurisdiction.
If you are entering into this Agreement on behalf of a company or any corporate entity, you represent and warrant that you have the legal authority to bind such corporate entity to the terms and conditions contained in this Agreement, in which case the terms “you”, “your”, “User” or “customer” shall refer to such corporate entity. If, after your electronic acceptance of this Agreement, Company finds that you do not have the legal authority to bind such corporate entity, you will be personally responsible for the obligations contained in this Agreement.

3. RULES OF USER CONDUCT

By using this Site You acknowledge and agree that:
 • Your use of this Site, including any content you submit, will comply with this Agreement and all applicable local, state, national and international laws, rules and regulations.
You will not use this Site in a manner that:
 • Is illegal, or promotes or encourages illegal activity;
 • Promotes, encourages or engages in child pornography or the exploitation of children;
 • Promotes, encourages or engages in terrorism, violence against people, animals, or property;
 • Promotes, encourages or engages in any spam or other unsolicited bulk email, or computer or network hacking or cracking;
 • Infringes on the intellectual property rights of another User or any other person or entity;
 • Violates the privacy or publicity rights of another User or any other person or entity, or breaches any duty of confidentiality that you owe to another User or any other person or entity;
 • Interferes with the operation of this Site;
 • Contains or installs any viruses, worms, bugs, Trojan horses, Cryptocurrency Miners or other code, files or programs designed to, or capable of, using many resources, disrupting, damaging, or limiting the functionality of any software or hardware.
You will not:
 • copy or distribute in any medium any part of this Site, except where expressly authorized by Company,
 • copy or duplicate this Terms of Services agreement, which was created with the help of the TermsHub.io and the Terms of Use Generator ,
 • modify or alter any part of this Site or any of its related technologies,
 • access Companies Content (as defined below) or User Content through any technology or means other than through this Site itself.

 

4. INTELLECTUAL PROPERTY

In addition to the general rules above, the provisions in this Section apply specifically to your use of Companies Content posted to Site. Companies Content on this Site, including without limitation the text, software, scripts, source code, API, graphics, photos, sounds, music, videos and interactive features and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Companies Content”), are owned by or licensed to Satellite in perpetuity, and are subject to copyright, trademark, and/or patent protection.
Companies Content is provided to you “as is”, “as available” and “with all faults” for your information and personal, non-commercial use only and may not be downloaded, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any purposes whatsoever without the express prior written consent of Company. No right or license under any copyright, trademark, patent, or other proprietary right or license is granted by this Agreement.

5. LINKS TO THIRD-PARTY WEBSITES

This Site may contain links to third-party websites that are not owned or controlled by Company. Company assumes no responsibility for the content, terms and conditions, privacy policies, or practices of any third-party websites. In addition, Company does not censor or edit the content of any third-party websites. By using this Site you expressly release Company from any and all liability arising from your use of any third-party website. Accordingly, Company encourages you to be aware when you leave this Site and to review the terms and conditions, privacy policies, and other governing documents of each other website that you may visit.

6. DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOUR USE OF THIS SITE SHALL BE AT YOUR OWN RISK AND THAT THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS”, “AS AVAILABLE” AND “WITH ALL FAULTS”. COMPANY, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, DISCLAIM ALL WARRANTIES, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. COMPANY, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT (I) THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR CONTENT OF THIS SITE, (II) THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR CONTENT OF ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, AND/OR (III) THE SERVICES FOUND AT THIS SITE OR ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, AND COMPANY ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE SAME.
IN ADDITION, YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE PROVIDED BY COMPANY, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS, AND THIRD-PARTY SERVICE PROVIDERS WILL (I) CONSTITUTE LEGAL OR FINANCIAL ADVICE OR (II) CREATE A WARRANTY OF ANY KIND WITH RESPECT TO THIS SITE OR THE SERVICES FOUND AT THIS SITE, AND USERS SHOULD NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE.
THE FOREGOING DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, and shall survive any termination or expiration of this Agreement or your use of this Site or the Services found at this Site.

7. LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL COMPANY, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, AND ALL THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING ANY DAMAGES THAT MAY RESULT FROM (I) THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR CONTENT OF THIS SITE, (II) THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR CONTENT OF ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, (III) THE SERVICES FOUND AT THIS SITE OR ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, (IV) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE OF ANY NATURE WHATSOEVER, (V) THIRD-PARTY CONDUCT OF ANY NATURE WHATSOEVER, (VI) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF SERVICES TO OR FROM THIS SITE OR ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, (VII) ANY VIRUSES, WORMS, BUGS, TROJAN HORSES, OR THE LIKE, WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR FROM THIS SITE OR ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OR OTHERWISE) TO THIS SITE, (VIII) ANY USER CONTENT OR CONTENT THAT IS DEFAMATORY, HARASSING, ABUSIVE, HARMFUL TO MINORS OR ANY PROTECTED CLASS, PORNOGRAPHIC, “X-RATED”, OBSCENE OR OTHERWISE OBJECTIONABLE, AND/OR (IX) ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF YOUR USE OF THIS SITE OR THE SERVICES FOUND AT THIS SITE, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, AND WHETHER OR NOT COMPANY IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
IN ADDITION, You SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND agree that any cause of action arising out of or related to this Site or the Services found at this Site must be commenced within one (1) year after the cause of action accrues, otherwise such cause of action shall be permanently barred.
THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, AND shall survive any termination or expiration of this Agreement or your use of this Site or the Services found at this Site.

8. INDEMNITY

You agree to protect, defend, indemnify and hold harmless Company and its officers, directors, employees, agents from and against any and all claims, demands, costs, expenses, losses, liabilities and damages of every kind and nature (including, without limitation, reasonable attorneys’ fees) imposed upon or incurred by Company directly or indirectly arising from (i) your use of and access to this Site; (ii) your violation of any provision of this Agreement or the policies or agreements which are incorporated herein; and/or (iii) your violation of any third-party right, including without limitation any intellectual property or other proprietary right. The indemnification obligations under this section shall survive any termination or expiration of this Agreement or your use of this Site or the Services found at this Site.

9. DATA TRANSFER

If you are visiting this Site from a country other than the country in which our servers are located, your communications with us may result in the transfer of information across international boundaries. By visiting this Site and communicating electronically with us, you consent to such transfers.

10. AVAILABILITY OF WEBSITE

Subject to the terms and conditions of this Agreement and our policies, we shall use commercially reasonable efforts to attempt to provide this Site on 24/7 basis. You acknowledge and agree that from time to time this Site may be inaccessible for any reason including, but not limited to, periodic maintenance, repairs or replacements that we undertake from time to time, or other causes beyond our control including, but not limited to, interruption or failure of telecommunication or digital transmission links or other failures.
You acknowledge and agree that we have no control over the availability of this Site on a continuous or uninterrupted basis, and that we assume no liability to you or any other party with regard thereto.

11. DISCONTINUED SERVICES

Company reserves the right to cease offering or providing any of the Services at any time, for any or no reason, and without prior notice. Although Company makes great effort to maximize the lifespan of all its Services, there are times when a Service we offer will be discontinued. If that is the case, that product or service will no longer be supported by Company. In such case, Company will either offer a comparable Service for you to migrate to or a refund. Company will not be liable to you or any third party for any modification, suspension, or discontinuance of any of the Services we may offer or facilitate access to.

12. NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES

Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

13. COMPLIANCE WITH LOCAL LAWS

Company makes no representation or warranty that the content available on this Site are appropriate in every country or jurisdiction, and access to this Site from countries or jurisdictions where its content is illegal is prohibited. Users who choose to access this Site are responsible for compliance with all local laws, rules and regulations.

14. GOVERNING LAW

This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the laws of Netherlands, to the exclusion of conflict of law rules.

15. DISPUTE RESOLUTION

Any controversy or claim arising out of or relating to these Terms of Services will be settled by binding arbitration. Any such controversy or claim must be arbitrated on an individual basis, and must not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The arbitration must be conducted in Netherlands, and judgment on the arbitration award may be entered into any court having jurisdiction thereof.

16. TITLES AND HEADINGS

The titles and headings of this Agreement are for convenience and ease of reference only and shall not be utilized in any way to construe or interpret the agreement of the parties as otherwise set forth herein.

17. SEVERABILITY

Each covenant and agreement in this Agreement shall be construed for all purposes to be a separate and independent covenant or agreement. If a court of competent jurisdiction holds any provision (or portion of a provision) of this Agreement to be illegal, invalid, or otherwise unenforceable, the remaining provisions (or portions of provisions) of this Agreement shall not be affected thereby and shall be found to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.

18. CONTACT INFORMATION

If you have any questions about this Agreement, please contact us by email or regular mail at the following address:
Satellite
Hidden Profits Marketing BV Computerweg 21 1033 RH Amsterdam
Netherlands
info@hiddenprofitsmarketing.com